จัดประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมโดยกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ ระบบสุขภาพอำเภอ

วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมโดยกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ ระบบสุขภาพอำเภอ ( Participatory Interactive Learning through Action: PILA) เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

การประชุมครั้งนี้นำโดย ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส ร่วมกับนายแพทย์เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ทันตแพทย์วุฒิชัย ลำดวน และคุณจุฬาดล สุขุมาลวรรณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดการทำงาน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาดูงานกับปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำธรรมชาติ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างที่ทำงานน่าอยู่ เครือข่ายเข้มแข็ง ผ่านนวัตกรรมการจัดการ การสะท้อนความคิดและมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างสุข