จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ณ โรงพยาบาลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินติดตามผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

ในครั้งนี้ ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) ร่วมกับ รศ.ดร.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ เลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้าน เป็นวิทยากรในเวทีดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวบรวมประเด็นทางวิชาการ และถอดบทเรียนจากการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและร่วมวางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ละตำบลในพื้นที่ สปสช.เขต 12 สงขลา