จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยในการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพชีวิตระดับอําเภอ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดย ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ และ ผศ.ดร. อรพินท์ เล่าซี้ พร้อมทั้งคณะทำงานวิจัย จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยในการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพชีวิตระดับอําเภอ (Implementation Research for District Health Board)

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช มูลนิธิจัดการความรู้เพื่อสังคม รศ. นพ. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ นพ. ยงยุทธ พงษ์สุภาพ พญ. สมพิศ จำปาเงิน รศ. ดร. เจริญศรี มิตรานนท์ และภาคีเครือข่าย โดยโครงการดังกล่าวพัฒนาจากข้อมูลโครงการที่ได้มีการดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วบางพื้นที่ในด้านการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับ อําเภอ (DHML) ในช่วงปี 2557 – 2559 และค้นหาแนวทางที่เหมาะสมการทํางานร่วมกัน มีเป้าประสงค์ที่จะทําให้มีระบบสุขภาพระดับอําเภอที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาระบบสุขภาพในภาพรวมของทั้งประเทศ ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ อาคารอํานวยการ