ทีมวิจัย “จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” จังหวัดชลบุรี

“เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” ดำเนินงานภายใต้ “โครงการพัฒนาชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังของผู้สูงวัยอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ระยะที่ ๑ – การพัฒนาตัวชี้วัดของชุมชนที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยผู้สูงอายุไทย (มสผส.) ให้ดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ๕ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะเวลา ๑๒ เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ทีมวิจัยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ นางดวงสมร ชินโชติเกษม และ นายเกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล ได้ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓ ถึงวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยให้กับนักวิจัยพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบ้านบึง อำเภอบ่อทอง และอำเภอหนองใหญ่ โดยชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ ประเด็นคำถาม พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการให้กับนักวิจัยพื้นที่ เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับเกียรติจากปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนได้ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีในการส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นนักวิจัยพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามเชิงปริมาณกับผู้สูงอายุเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น ๙๐๖ ชุด นอกจากนี้แล้วยังได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคืนข้อมูลผลงานวิจัยสู่พื้นที่เป้าหมายระดับอำเภอ เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบาย มาตรการ แผนงาน และกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของแต่ละอำเภอต่อไป

ดูรายละเอียด