จัดอบรมหลักสูตร สถิติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านสุขภาพ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร สถิติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านสุขภาพ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 17 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ชมพิกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์