พิธีไหว้ครูนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต

วันที่ 13 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานพิธีไหว้ครูนักศึกษาหลักสูตร การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มีนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 14 คน ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล