อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini Master of Management in Health (Mini M.M.) รุ่นที่ 25

วันที่ 29-30 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini Master of Management in Health (Mini M.M.) รุ่นที่ 25 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา มาบรรยายเรื่อง ภาวะผู้นำและการบริหารทรัพยากรบุคคล และ นพ.วิวัฒน์  โรจนพิทยากร มาบรรยายเรื่อง สุขภาพโลกและการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ ซึ่งทั้งสองท่านได้ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้