จัดการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

วันที่ 24 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานร่วมกับนายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการเปิดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติท่ามกลางความเป็นจริงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ณ โรงแรม รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อทบทวน สรุปบทเรียนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริมให้มีการนำความรู้ แนวคิดที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยทาง สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2561 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค