แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ

สถาบันพํฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ โอกาสเข้ารับอนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขของแพทยสภา จากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการประจำปี จัดโดยกรมควบคุมโรค สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย และมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ หอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร

หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 ของสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จากผลหารือของการประชุมดังกล่าวสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจะร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุขให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และในส่วนภูมิภาคได้แก่ จังหวัดตรังและอุดรธานี