สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ

วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Multi-Sectoral Collaboration for Health in All Policies at Local Level: The case of Thailand” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ Asian Health Institute (AHI) ประเทศญี่ปุ่น ณ บ้านนายถึก โฮมสเตย์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม Workshop จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถึการทำงาน การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การศึกษาดูงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ