สถาบันร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตประชาชนพื้นที่พุทธมณฑล

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล และคณะอนุกรรมการการเตรียมความพร้อมรับสังคมผู้สูงวัย ซึ่งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดย ดร.นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวพร้อมกับเครือข่ายภายในอำเภอพุทธมณฑล เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุปัญหาสุขภาพของผุ้สูงอายุในพื้นที่ จัดทำแผนงานเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยระดับอำเภอ พร้อมทั้งประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง