สถาบันร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ DHML

วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ DHML และวิทยากรกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทีมเรียนรู้มาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ พชอ. ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและน้อมนำพระราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินการ ซึ่งการประชุมนี้เป็นการสัมมนาครั้งที่ 1 จาก ทั้งหมด 5 ครั้ง โดยได้ใช้พื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญ Area based learning โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุม โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ดอนเมือง