สถาบันร่วมประชุมเพื่อถอดบทเรียนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการจัดบริการ NCD ในชุมชน ครั้งที่ 1

​วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้างานวิจัย เข้าร่วมประชุมเพื่อถอดบทเรียนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการจัดบริการ NCD ในชุมชน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมบีบี 201 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ร่วมกับผู้บริหารและที่ปรึกษาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้แทนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการจัดบริการ NCD ในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำเป็นคู่มือการบริหารจัดการและการจัดบริการ NCD ในชุมชนต่อไป

นายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวเปิดประชุมและให้ข้อมูลแนวทางการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบ NCD ในชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ (ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) และคุณธิดารัตน์ อภิญญา (กรมควบคุมโรค) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดบริการและระบบบริหารจัดการ NCD ในชุมชน พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการและจัดบริการ NCD ในชุมชนของพื้นที่จังหวัดน่าน สระบุรี นครราชสีมา สุโขทัย พิจิตร และอยุธยา โดยมีนายแพทย์กฤช ลี่ทองอิน (ที่ปรึกษา สปสช.) ร่วมวิพากษ์ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ไปจัดทำเป็นคู่มือการบริหารจัดการและการจัดบริการ NCD ในชุมชน พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สปสช. จะมีการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) คู่มือการบริหารจัดการและการจัดบริการ NCD ในชุมชน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และประมาณเดือนสิงหาคม 2562 จะเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องของแต่ละพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการบริหารจัดการและการจัดบริการ NCD ในชุมชนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยหิดล ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะสถาบันวิชาการภายนอกที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการถอดบทเรียน ติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวต่อไป