สถาบันจัดอบรมหลักสูตร Mini MM in Health หัวข้อ “วิวัฒนาการการจัดระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ธีระ รามสูต ผู้ก่อตั้งหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง วิวัฒนาการการจัดการระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ: จากอดีต ปัจจุบัน สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยในโอกาสนี้ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติมอบของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมในกิจกรรม Morning Reflection

ในการบรรยายครั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ธีระ รามสูต ได้บรรยายถึงระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ วิวัฒนาการการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน และการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน