สถาบันดำเนินการหลักสูตร Mini MM in Health สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากนายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ บรรรยายหัวข้อหลักระบาดวิทยาสำหรับนักบริหารสาธารณสุข และในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บรรยายในหัวข้อ หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาสุขภาพ และเทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ ในการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 52 คน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ความสนใจพร้อมซักถามวิทยากรในประเด็นต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป