สถาบันหารือเชิงวิชาการกับคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ เข้ากราบนมัสการพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อหารือเชิงวิชาการในการบูรณาการเครือข่ายระวังสุขภาพพระสงฆ์ การพัฒนาห้องเรียนบูรณาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และการจัดบรรยายธรรมในแต่ละเดือนเพื่อพัฒนาสุขภาวะองค์รวม รวมถึงความร่วมมือเชิงพื้นที่ระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยใช้หลักธรรม ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย