สถาบันรับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร MPHM

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องอาจ วิพุธศิริ ดร.วไลกัญญา พลาศรัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมคณาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ และบุคลากร ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ยุวถาวร ประธานการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล กรรมการการตรวจประเมินและคณะทำงานในการตรวจประเมินหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน ได้นำเสนอภาพรวมของหลักสูตรดังกล่าว จากนั้นมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งคณะตรวจประเมินได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร อาทิ ห้องสมุด หอพักอาเซียนเฮาส์ และห้องเรียน

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ยุวถาวร ประธานการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล กรรมการการตรวจประเมิน ได้สรุปผลการตรวจประเมินจากรายงาน การสัมภาษณ์ และเยี่ยมชม พร้อมนำเสนอจุดแข็งของหลักสูตรและโอกาสในการพัฒนา เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีมาตรฐานระดับสากล