สถาบันมอบประกาศเกียรติคุณ Adjunct Professor

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศเกียรติคุณแก่ Professor Dr. David Briggs, Editor, Asia Pacific Journal of Health Management และ Professor Dr. Mary Cruickshank, School of Nursing and Healthcare Professions, Federation University Australia ที่ให้เกียรติเป็น Adjunct Professor ในการพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ การวิจัย และร่วมพัฒนาคุณภาพวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ของสถาบันฯ ให้ก้าวสู่มมาตรฐานระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการระบบสุขภาพในชุมชน รวมทั้งการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของชุมชน ณ Musswellbrook Hospital และ Peel Health Care เมือง Tamworth ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับผู้บริหารระดับจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่ศึกษาดูงานการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศออสเตรเลีย