สถาบันจัดเวทีสนทนากลุ่มชุมชนและผู้สูงวัย

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีสนทนากลุ่มชุมชนและผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาอุปกรณ์และเครือข่ายเสียงเรียกช่วยชีวิตที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยในชุมชน  นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ไพเราะ อาจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ ผู้ชำนาญการพิเศษ และ นางอริศรา ตั้งจิตสราญ โดยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการในวันที่ 14, 18-19 มิถุนายน 2562 โดยการสนทนากลุ่มจำนวน 6 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นเขตเมือง เขตกึ่งเมือง และเขตชนบท พื้นที่จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย เทศบาลเมืองนครปฐม เทศบาลเมืองไร่ขิง เทศบาลตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลคลองโยง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคะนอง (อบต.) และ องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา (อบต.) ตัวแทนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัด รองปลัด หัวหน้ากองสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัคร (อสม.) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จำนวน 72 คน

จากกระบวนการสนทนากลุ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบโดยให้คำนึงผลประโยชน์ของการใช้งาน รูปแบบควรมีขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักไม่มาก แบตเตอร์รี่ควรมีความคงทน ถาวร และอุปกรณ์สามารถป้องกันน้ำ และใช้เป็นสายคล้องคอ นาฬิกา หรือ ที่ติดหน้าอก เป็นต้น