สถาบันเข้าพบอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประสานความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ เข้าพบนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อปรึกษาหารือและประสานความร่วมมือในการจัดทำข้อตกลงทางวิชาการและการจัดทำข้อมูลของพัฒนาการด้านสาธารณสุขมูลฐานระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี