ผู้บริหารสถาบันเข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 – อาจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และบุคลากรฝ่ายวิจัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และทีมงานเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคสาธารณสุขและมหาดไทยในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับอำเภอ

​จากการสนทนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ได้กล่าวถึงโอกาสในความร่วมมือระหว่างภาคสาธารณสุขกับมหาดไทยในการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอปัว จังหวัดน่าน ร่วมกัน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ อาหารปลอดภัย (เช่น การลดการบริการอาหารหวาน มัน เค็ม และเครื่องดื่มรสหวานในงานบุญประเพณีและงานศพ) การลดการใช้สารเคมีในการเกษตร การจัดการขยะในชุมชน การส่งเสริมสุขภาพเด็ก และการลดอุบัติเหตุจราจร

​นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ยังนำเสนอจุดเด่นของการบริหารจัดการของโครงสร้างพชอ. ซึ่งก็คือการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชต.) ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชุดที่ใกล้เคียงกับคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลที่สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่มีความต่อเนื่อง