สถาบันจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานอาหารและยา จำนวน 52 คน ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี

โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ การบริหารการเงิน การคลังในโรงพยาบาลละสถานบริการสุขภาพ และหัวข้อ นวัตกรรมการสื่อสารด้านสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาพดีองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ การวิจัย R to R สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ หลักและการประยุกต์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหาร

นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายหัวข้อ การจัดทำและการบริหารโครงการแบบมืออาชีพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน บรรยายในเรื่องการนำเสนอผลงานวิชาการแบบผู้บริหารมืออาชีพและประชุมกลุ่ม