สถาบันร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด Asst.Prof.Dr.Seo Ah Hong ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและความร่วมมือต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ พร้อมด้วยคุณเลอพงษ์ วงศ์สุทธิโชติ หัวหน้างานการศึกษา เข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและกิจกรรมวิชาการของสถาบันฯ ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 “บำบัดยาเสพติด ครอบคลุมกาย ใจ อย่างไร้รอยต่อ” จัดโดย กรมการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี