สถาบันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติการสอดคล้องตามยุทธศาสตร์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมเสนอแนะประเด็นในการจัดทำยุทธศาสตร์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีรักษาการเลขานุการสถาบันฯ อาเซียน หัวหน้างาน พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมเวทีดังกล่าว จัดทำแผนยุทธศาสตร์ถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม ต่อไป ณ ห้องประชุม 2106 อาคารฝึกอบรม