สถาบันร่วมจัดสมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมนำเสนอข้อเสนอด้านสุขภาพ ร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในการจัดสมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัย ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นภาคีร่วมจัดสมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โครงการจุฬาอารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สปสว.) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย ใน 4 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสุขภาพ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม

โดยมีนางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ กรรมการบริหาร รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน. ทั้งนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณเทียนฉาย กีระนันท์ อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และที่ปรึกษา สปสว และ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคมและชุมชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ และนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แสดงปาฐกถาพิเศษ “อนาคตประเทศไทยกับสังคมสูงวัย” อีกด้วย