มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ Regional Technical Facility

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ อาเซียน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) เจรจาความร่วมมือกับ Ms. Panudda BOOBPALA รองผู้อำนวยการระดับภูมิภาค International Labour Organization (ILO) และทีมบริหารของ ILO ประกอบด้วย Mr. Nuno Cunha, Senior Social Protection Specialist, Ms. Marielle Phe Goursat, ILO-Luxembourg Project CTA และ Ms. Vesna Jovic, Social Protection Officer ในการจัดตั้งศูนย์ Regional Technical Facility และการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อมาศึกษาในหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ห้องประชุม 515 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Cr.photo งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล