ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดตั้ง RTF ที่ สถาบันฯ อาเซียน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย ดร.วไลกัญญา พลาศรัย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ได้แก่ Mr.Finn Koh, ILO Consultant พร้อมด้วย Mr. Nuno Cunha, Senior Social Protection Specialist, Ms. Marielle Phe Goursat, ILO-Luxembourg Project CTA Dr.Nguyen Khanh Phoung, Head of HED, HSPI และ Ms. Vesna Jovic, Social Protection Officer ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ อาคารอำนวยการ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้ง Regional Technical Facility for Social Health Protection และทางสถาบันฯ อาเซียน ได้นำเสนอหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) โดยทาง ILO สนใจสนับสนุนให้นักศึกษาจากประเทศสมาชิกมาเข้าศึกษา โดยจะมีการเพิ่ม Social Health Protection เป็นสาขาวิชา