สถาบันร่วมเป็นวิทยากรการจัดกระบวนการเรียนรู้

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ร่วมเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจัดการกระบวนการเรียนรู้ หัวข้อ Body Paint เพื่อสรุปบทเรียนให้กระชับ ในโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสว่างแดนดิน ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน