สถาบันมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 26

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์โครงงานกลุ่มจากผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้ง 5 กลุ่ม ทั้งนี้ได้จัดพิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 26 และมอบวุฒิบัตร โดยหลักสูตรฯ เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2543 ครั้งนี้มอบวุฒิแก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน 51 ท่าน ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม