พิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) สัญจร 7 นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.) สัญจร 7 นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 ช่วงเช้าเป็นการนำเสนอโครงงาน 4 กลุ่ม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 และนพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติวิพากษ์และให้คำชี้แนะ เติมเต็มทุกโครงงานสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

นช่วงบ่ายได้มีพิธีปิดการอบรมอย่างเป็นทางการโดยนายกสมาคมเวชศาสตร์ฯ และที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  และนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชฯ โดยรุ่นนี้มีผู้ผ่านการอบรมและเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 49 ท่าน