สถาบันประชุมจัดทำยุทธศาสตร์สู่แผนการปฏิบัติ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ เลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน และอาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ สถาาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรกระบวนการในการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันโดยมีรักษาการเลขานุการสถาบันฯ หัวหน้างาน และบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนกลยุทธและกำหนดแผนปฏิบัติการในพันธกิจด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการองค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำด้านสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพและการพัฒนา ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม