สถาบันร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 ณ อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับการวางกรอบนโยบาย จนถึงการนำนโยบายลงสู่พื้นที่ปฏิบัติการ อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน บรรยายหัวข้อ หลักการวิจัยทางสาธารณสุข: เรื่องต้องรู้สำหรับนักบริหารสาธารณสุข มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเภทของการวิจัยที่หลากหลาย ที่นักบริหารสามารถ บูรณาการกับการทำงานในสถานการณ์จริง ดร.นพ. บุญชัย กิจสนาโยธิน จากศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) บรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับผู้บริหารสาธารณสุข เป็นเรื่องราวที่ชี้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นความเชื่อมโยงของระบบ ที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร

นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการ ASEAN University Network – Health Promotion Network และที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อสุขภาพโลกและกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพสาธารณสุข เป็นคำเฉลยของโจทย์ใหญ่ในระดับนโยบายที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “พึ่งรู้ว่าที่มาของนโยบายจากกระทรวงมีเส้นทางจากนโยบายระดับโลกศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อนวัตกรรมการจัดการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แนวใหม่ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นบทบาทหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องทำงานร่วมกับชุมชน

และศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะเแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อภาวะผู้นำแนวใหม่สำหรับนักบริหารสาธารณสุขสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหัวข้อ การบริหารบุคลากรสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 และการจัดการความขัดแย้งสู่การทํางานแบบสร้างสรรค์ เป็นหัวข้อสุดท้ายที่ตรึงความสนใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย ปฐมบทก่อนการเป็นผู้นำ ตามด้วยผู้นำโลกจากคนธรรมดาสู่ Authentic Leadership พร้อมเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงในด้านการบริหารความขัดแย้งในองค์กรที่มีประชากรมากกว่า 20,000 คน

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ สถาบันฯ จะนำมาถ่ายทอดเป็นบทสรุปเชิงวิชาการเป็นระยะ และสถาบันฯ จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 4 ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 นี้