สถาบันต้อนรับ Professor จาก Jutendo University ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ ให้การต้อนรับ Prof. Motoyuki Yuasa และ Assoc. Prof. Myo Nyein Aung จาก Faculty of International Liberal Arts, Juntendo University ประเทศญี่ปุ่น และนายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน คุณสุธาทิพย์ จันทรักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 1117 ในโอกาสที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การส่งนักศึกษามาศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ และการบริการวิชาการในการจัดหลักสูตรอบรม Social and Health Development

Cr.Photo: @somsak Wong