สถาบันจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 18 ก.ค. 62 ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังการนำเสนอของบุคลากรสายสนับสนุน ในกิจกรรม “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)” ณ ห้องประชุม 2106 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพกับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นการทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนางานประจำของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป