สถาบันเป็นประธานร่วมเปิดการประชุม IGSCPP ครั้งที่ 10

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานการประชุม International Graduate Students Conference on Population and Public Health Science ครั้งที่ 10 (IGSCPP#10) และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษ หัวข้อ Designing Health System to meet Challenges in Aging Society ณ Interantional Conference Room วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุม International Graduate Students Conference on Population and Public Health Science เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 3 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในรูปแบบ Oral Presentation และนำเสนอด้วย Poster Presentation และยกระดับคุณภาพงานวิชาการและงานวิจัยให้สู่มาตรฐานสากล