สถาบันจัดพิธีปิดหลักสูตร MPHM รุ่นที่ 33

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวอวยพรแก่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี พร้อมกันนี้คณาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้จำนวน 9 คน