สถาบันจัดเวที Public Speaking Series ครั้งที่ 25

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น ณ ห้องประชุม 2106 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดกิจกรรม “AIHD Initiative’s Learning and Sharing Forum 25th Public Speaking Series” ก่อนเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวถึงการดำเนินงานครั้งนี้ว่าเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจใหม่ของสถาบันฯ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยที่ให้มุ่งเน้นด้านสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพ และการพัฒนาสุขภาพ รวมถึงการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 ระดับโลก

จากนั้น มีการนำเสนอจาก Dr. Eun Young Lee, RN, PhD, Institute for Health and Society Department of Preventive Medicine, College of Medicine Hanyang University, Seoul, Korea. เรื่อง Health Promotion : Healthy Settings และ Mr. Leshawn Benedict, HBSc, MPH(C) Master of Public Health Candidate 2019 University of Western Ontario เรื่อง A Comparative Look at the Thai and Canadian Health Systems. กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 25 คน ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษาของสถาบัน และจากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งให้ความสนใจร่วมซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง