สถาบันจับมือสสส.ขับเคลื่อนพัฒนางานคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมงานกลุ่มภารกิจสุขภาพโลก (MUGH) เข้าพบหารือกับนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาความรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับพันธกิจใหม่ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในการก่อตั้งและขับเคลื่อนศูนย์วิเคราะห์และติดตามนโยบายสาธารณะเพื่อรองรับสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Active Ageing Health Policy Watch Center) ทั้งนี้ ทางสสส.ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและยินดีสนับสนุบการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สสส.จะนัดหมายดำเนินการลงนามความร่วมมือกับทางสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนในโอกาสต่อไป