สถาบันเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุขรุ่นที่ 27 เพื่อพัฒนาผู้นำการจัดการสาธารณสุขยุคใหม่

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master of Management in Health) รุ่นที่ 27 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ อาเซียน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ การประยุกต์ใช้เวชศาสตร์ป้องกันในระบบสุขภาพทุกระดับ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 56 คน ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล จากทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข เป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีภาวะผู้นำ ทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่ สำหรับหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 27 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 15 ธันวาคม 2562 โดยจะได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำมาบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารด้านสาธารณสุขต่อไป