สถาบันจัดบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้วิวัฒนาการการจัดการระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ” โดยอาจารย์ผู้ก่อตั้งหลักสูตร Mini MM in Health

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหัวข้อบรรยาย เรื่อง วิวัฒนาการการจัดการระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ: จากอดีต ปัจจุบัน สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ธีระ รามสูต ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันฯ อาเซียน และผู้ก่อตั้งหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini Master of Management in Health) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นแพทย์ผู้ชำนาญการ และบุคลากรด้านสาธารณสุข ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 50 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์อย่างเข้มข้นในบรรยายกาศที่เป็นกันเอง