สถาบันจัดบรรยายหัวข้อ หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพและเทคนิคการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายหัวข้อเรื่อง หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาสุขภาพและเทคนิคการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 27 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 50 คนที่เป็นแพทย์ผู้ชำนาญการ และบุุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจากการระดมสมองภายในเพื่อวางกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม