สถาบันร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 4

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 4 ณ อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคการจัดการเพื่อลดความต้องการการใช้สารเสพติด (AP-RCC-ICUDDR) อาจารย์ประจำ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเขียน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมการจัดการเสพติดในยุค Thailand 4.0 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการปัญหาการเสพติด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่องราวที่ชี้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นความเชื่อมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และหลักการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งนี้อาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า ผู้บริหารแนวใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพของไทยต้องมีการจัดการที่ทันสมัยและทักษะในการเป็นผู้นำที่ตอบสนองต่อความท้าทายในการจัดการด้านสุขภาพที่ซับซ้อน

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) บรรยายให้หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาในระบบสุขภาพ

หลังจากการบรรยายในวันนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 จำนวน 52 คน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานอาหารและยา จะสอบประมวลความรู้ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อไป