สถาบันจัดอบรมหลักสูตร Quality Assurance Management: LEAN Healthcare

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “Training Program on Quality Assurance Management: LEAN Healthcare” ณ ห้องประชุม 1117

หลักสูตรนี้ได้รับการติดต่อจากกระทรวงสาธารณสุขของภูฏานเพื่อจัดอบรมให้กับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขประเทศภูฏาน ระหว่างวันที่ 12 – 22 สิงหาคม 2562 จำนวน 4 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและจะได้ศึกษาดูงานในสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ Mr. Sonam Zangpo ซึ่งเป็นศิษย์เก่าหลักสูตร MPHM เมื่อปี 2006 ได้เดินทางเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีคณาจารย์ของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ และผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและร่วมพูดคุยถึงพันธกิจใหม่ของสถาบันฯ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยที่ให้มุ่งเน้นด้านสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพด้วย