สถาบันจัดพิธีเปิดหลักสูตร PhD (HSD) รุ่นที่ 2 และ MPHM รุ่นที่ 34

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้กล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้ พิธีเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 มีนักศึกษา จำนวน 8 คน จาก 3 ประเทศ และหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รุ่นที่ 34 มีนักศึกษา จำนวน 21 คน จาก 7 ประเทศ ทั้งนี้ นางประภัสสร ธนูสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม