พิธีปิดการอบรมหลักสูตรนานาชาติ Training Program on Quality Assurance Management: LEAN Healthcare

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนานาชาติและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารโรงพยาบาลประจำภูมิภาคของประเทศภูฏาน ในหลักสูตร “Training Program on Quality Assurance Management: LEAN Healthcare” หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-22 สิงหาคม 2562 ก่อนจะมีพิธีปิดการอบรมในวันนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการนำเสนอสรุปบทเรียน จากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์ของสถาบันฯ ผศ. ดร. ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ ผศ. ดร. ธันวดี สุขสาโรจน์ และ ผศ. ดร. อรพินท์ เล่าซี้ ณ ห้องประชุม 1117 หลังพิธีปิดการอบรมสถาบันฯ ได้จัดเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย