การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติครั้งที่ 5 ของเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-HPN)

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN–HPN (ASEAN University Network – Health Promotion Network) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ครั้งที่ 5 (5th International Advisory Committee Meeting) ของเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-HPN) โดยนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร  เลขาธิการเครือข่าย AUN–HPN  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และรองเลขาธิการเครือข่าย AUN–HPN  เข้าร่วมประชุม โดยความร่วมมือกับ University of Philippines เพื่อกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ แผน และกิจกรรมการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ของเครือข่าย AUN–HPN ณ Novotel Manila Araneta Center กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 49 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนและองค์กรที่เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสมทบ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับเชิญ ผู้สังเกตการณ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่าย การส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-HPN) ได้แก่ ดร.ชลทิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) และ ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดมาจาก 23 มหาวิทยาลัย 2 องค์กรภาคีเครือข่ายใน 9 ประเทศ  ประกอบด้วยประเทศไทย ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และญี่ปุ่น

นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN นำเสนอผลลัพธ์และ ความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาคของ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการส่งเสริมสุขภาพทั้งในระดับการปฏิบัติงานและสถาบันการศึกษาระดับสูง เพื่อ ส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใน การมุ่งสู่ “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ในอาเซียน จำนวน 30 สถาบันใน 10 ประเทศ โดยมีเป้าหมายที่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งหนึ่งในกลไกที่สำคัญที่ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างรวดเร็ว  ได้แก่ กรอบแนวทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน (Healthy University Framework, HUF) ที่ AUN-HPN  และมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ได้ร่วมพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบแนวทางสนับสนุนการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพให้กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเครือข่ายได้นำไปเป็นกรอบการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยตนเองในหลายประเทศ และสามารถนำเสนอความก้าวหน้าและ ความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจในที่ประชุมได้

ในการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมในการลงมติและเสนอความคิดเห็น เพื่อพัฒนาแผนการ ดำเนินงานในระยะที่ 2 ของเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-HPN) ภายใต้ทุน สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่งผลให้เครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-HPN) มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย เพื่อการส่งเสริมพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยในอาเซียนในการเป็นผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพต่อไป

Cr. photo : FB Mahidol University