สถาบันประชุมหารือจัดตั้งศูนย์ MAPC

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และประธานคณะกรรมการสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย อาจารย์กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ผู้อำนวยการสำนักประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สปสว.) และพันเอกนายแพทย์ทวีศักดิ์ นพเกษร เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ Mahidol Active Ageing Policy Watch Center (MAPC) ตามแผนปฏิบัติการระหว่างกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล ภายใต้สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมทั้งแสวงความร่วมมือในการปฎิบัติงานในประเด็นปัญหาสังคมสูงวัยของประเทศไทย ณ ห้องประชุมจำปาลาว