สถาบันจัดอบรมหลักสูตร Capacity Building for Clinical Nurse Specialists (CNS): Learning Experiences in Thailand

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Capacity Building for Clinical Nurse Specialists (CNS): Learning Experiences in Thailand โอกาสนี้ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณาจารย์และบุคลากรสถาบันฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับด้วย ณ ห้องประชุม 2108
การจัดอบรมครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 26 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่และพยาบาลเฉพาะทางจากกระทรวงสาธารณสุขของภูฏาน จำนวน 28 ท่าน จะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและได้เรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงภายในโรงพยาบาลรามาธิบดีตลอด 2 สัปดาห์