สถาบันจัดอบรมนานาชาติ Strengthening Health System

วันที่ 3 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนานาชาติ Strengthening Health System : the key contributing to achieve Sustainable Development Goals (SDGs) รุ่นที่ 3 โดยการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมจาก 15 ประเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชีระวิทย์ รัตนะพันธ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้บรรยายในหัวข้อ Principle of health system strengthening: Key concepts and policies to health care strategies reform พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องระบบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักการสาธารณสุขมูลฐานที่นำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ รวมถึงนโยบายสุขภาพในประเทศไทย กับผู้เข้าการอบรมที่เป็นผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสุขภาพอีกด้วย