สถาบันจัดการบรรยาย Leadership for Sustainable Development

วันที่ 9 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกและผู้อำนวยการก่อตั้งสถาบันฯ อาเซียน ที่ให้เกียรติมาบรรยายหัวข้อ Leadership for Sustainable Development ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม The 3rd Strengthening Health System: the key contributing to achieve Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสุขภาพจาก 15 ประเทศ โดยการอบรมหลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม